ХЗХ-дын хөрөнгө ₮291.3 тэрбумд хүрчээ
2022 оны 5 сарын 25

Санхүүгийн зохицуулах хорооны зохицуулалтад хамаардаг хөрөнгийн зах зээл, даатгалын зах зээл, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж, зээлийн хоршоодын ДНБ-д эзлэх хувь хэмжээ энэ оны нэгдүгээр улиралд 21.1 хувьд хүрсэн байна.

Энэ оны нэгдүгээр улирлын байдлаар 205 хадгаламж зээлийн хоршоо 74,966 гишүүндээ санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлжээ. Хадгаламж зээлийн хоршоодын нийт хөрөнгө өмнөх оны мөн үеэс 4.4 хувиар өсөж,  291.3 тэрбум төгрөгт хүрчээ.

Үүнээс хадгаламжийн хэмжээ 202.1 тэрбум төгрөг буюу 69.4 хувийг эзэлж байна. Хадгаламжийн жигнэсэн сарын дундаж хүү өмнөх оны мөн үеэс 0.32 пунктээр буурч 1.08 хувьд хүрсэн бол зээлийн жигнэсэн сарын дундаж хүү өмнөх оны мөн үеэс 0.25 пунктээр буурч 2.15 хувь болжээ.

Нийт зээлийн үлдэгдэл өмнөх оны мөн үеэс 14.2 хувиар өсөж, 219.3 тэрбум төгрөгт хүрснээс 3.2 хувийг чанаргүй зээл, салбарын нийт хадгаламж эзэмшигчдийн тоо 37,296 байгаа бол зээлдэгчдийн тоо 35,396 байна.