Онцлох ишлэл
  • 2019 оны 5 сарын 8
    -“Улс орны онцлогоор уул уурхай мэдээж цаашид ч гэсэн чухал салбар болон үлдэх нь дамжиггүй ч тэ...