Хөгжлийн гарц
  • 2022 оны 3 сарын 10
    Монгол хүн бүхэнд өөрийн гэсэн мөрөөдөл бий. Харин тэрхүү мөрөөдлийн нийтлэгийг монгол мөрөөдө...